کارسوق آشنایی با المپیاد (الزامی)

دانش آموزان عزیز پایه دهم

شرکت در کارسوق پنج شنبه چهاردهم مرداد الزامی بوده  و در سوابق تحصیلی قرار خواهد گرفت.

برای دانلود برنامه می توانید از پیوند زیر استفاده کنید

دانلود کارسوق المپیاد

Powered By

Mahdi   Alikhasi