مسابقه عکس میکروسکپی

مسابقه عکس میکروسکپی کشوری در دو بخش گیاهی و جانوری برگزار می گردد برای شرکت در این مسابقات می توانید

بخش نامه و راهنمای ثبت نام آن را دانلود کنید.

دانلود بخش نامه

دانلود راهنما
 

Powered By

Mahdi   Alikhasi